loga

 


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:


8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych– tryb konkursowy


Projekt zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWP.08.03.02-30-0017/16 przewiduje realizację dwóch typów projektów:
- wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.)
-wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.


CEL PROJEKTU:


Nabycie przez 130 UP (26 K/104 M) spośród 144 UP (30 K/114 M) w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach z terenu woj. wielkopolskiego, kwalifikacji zawodowych elektryków budowlanych potwierdzonych świadectwami E i D dla Grupy I wraz ze specjalnościami montera sieci światłowodowych lub systemów fotowoltaicznych do 30.11.2017 r.


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa wielkopolskiego.
2. W ramach projektu objętych wsparciem 144 UP (30 K/114 M) - osób dorosłych o uczestniczących w kursach z własnej inicjatywy, w tym:
a) wiek i wykształcenie - 100% UP to K/M w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 (dodatkowo z uwagi na regulacje prawne muszą mieć ukończoną min. 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum);
b) płeć - ustalenie parytetu płci na poziomie 20%
c) status na rynku pracy (struktura grupy objętej badaniami ID) - osoby pracujące 82%/ bezrobotne 18% (zaświadczenie od pracodawcy/PUP)
d) w przypadku osób pracujących, które nie mieszkają na obszarze woj. wielkopolskiego, wsparcie będzie skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego (weryfikacja: wpis CEIDG/KRS);
e) Dodatkowo z uwagi na obowiązujące regulacje prawne UP muszą ukończyć minimum gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (weryfikacja: kwestionariusz osobowy).
3. Kandydaci będą zobligowani do złożenia w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty formularza zgłoszeniowego wraz z kw. osobowym oraz innymi dok. w celu weryfikacji kr. rekrutacji oraz punktowanych kr. selekcji dla szkoleń A i B:
a) Bazowy poziom wiedzy: min. 5 pkt. na podstawie testu wiedzy (0-10 pkt.) lub w przypadku osób, które chcą ponownie zdobyć kwalifikacje - przekazanie kopii świadectwa E i D i zaświadczenia od pracodawcy (10 pkt.)
b) Miejsce zamieszkania: Powiaty, w których nie są realizowane kursy zawodowe dla elektryków w formach pozaszkolnych: 3 pkt. (kwestionariusz osobowy)
4. Lista rankingowa i rezerwowa w oparciu o dane z monitoringu rekrutacji dla każdej edycji z osobna a) minimalny próg kwalifikacji - 6 pkt.
b) kryterium rozstrzygające w przypadku większej liczby chętnych – osoby z niepełnosprawnościami w celu ograniczenia barier uczestnictwa (kopia orzeczenia).

Szkolenia A - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH (64 godziny lekcyjne)
Szkolenia B - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (64 godziny lekcyjne)

Efekt realizacji projektu: 130 uczestników szkoleń nabędzie kwalifikacje zawodowe elektryków budowlanych dla Grupy I, potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi E i D wydawanymi przez niezależną komisję kwalifikacyjną, potwierdzonych przez URE, ważnych na 5 lat.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ:


- Harmonogram szkoleń - pobierz

KONTAKT:


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew


Osoby do kontaktów:

W sprawie rekrutacji

Kierownik Projektu
Monika Girek
wielkopolskie@instytutdoradztwa.com
tel.576973059