loga

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 

Projekt zgodnie z regulaminem konkursu nr RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/15 przewiduje realizację typu projektu nr 2: Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość).
Celem projektu jest nabycie przez 124 UP spośród 144 UP z terenu woj. opolskiego, w tym 116 K/M mieszkających na obszarach wiejskich, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności elektryka budowlanego ze specjalnością montera sieci światłowodowych lub systemów fotowoltaicznych do 31.08.2017 r. W ramach projektu realizowane będą dwa rodzaje kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.

Szkolenia A - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH (64 godziny lekcyjne)
Szkolenia B - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (64 godziny lekcyjne)


Efekt realizacji projektu: 124 uczestników szkoleń nabędzie kwalifikacje zawodowe elektryków budowlanych dla grupy 1, grupy 2 lub grupy 3 potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi E i D wydawanymi przez SEP.GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:Projekt skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego. Wsparcie skierowane będzie do słuchaczy placówki kształcenia ustawicznego Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 144 osób dorosłych (30K/114M), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, w tym:
a) min. 80% UP to osoby mieszkające na obszarach wiejskich zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3 - (weryfikacja: kwestionariusze osobowe);
b) ok. 80% UP stanowić będą osoby pracujące w branży budowlanej (weryfikacja: zaświadczenia od pracodawcy);
c) ok. 20% UP to osoby bezrobotne (weryfikacja: zaświadczenie z PUP);
d) w przypadku osób pracujących wsparcie będzie skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa opolskiego (weryfikacja: wpis CEIDG/KRS);
e) Dodatkowo z uwagi na obowiązujące regulacje prawne UP muszą ukończyć minimum gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (weryfikacja: kwestionariusz osobowy).ZASADY REKRUTACJI:


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa opolskiego w sposób ciągły (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji dla szkoleń A i B:
a) osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 - 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
b) osoby powyżej 50. roku życia – 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
c) osoby bezrobotne – 3 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie z PUP);
d) kobiety wychowujące dzieci do lat 6 – 3 pkt. (weryfikacja: oświadczenie kandydatki);
e) stanowisko pracy - elektryk budowlany z uprawnieniami dla grupy 1 lub grupy 2 - 5 pkt. (weryfikacja: kopie świadectw kwalifikacyjnych) lub posiadanie doświadczenia zawodowego na innych stanowiskach w branży budowlanej - 3-5 pkt. (weryfikacja: oświadczenie kandydata, 1 rok pracy - 3 pkt., 2 lata pracy - 4 pkt., 3 lata i więcej - 5 pkt.);

Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w projekcie jest posiadanie bazowego poziomu wiedzy uprawniającego do udziału w kursie zawodowym weryfikowanym na podstawie:
- szkolenia A - test wiedzy w zakresie montażu światłowodów
- szkolenia B - test wiedzy w zakresie montażu systemów fotowoltaicznych

Dodatkowym warunkiem udziału w projekcie jest udział w diagnozie potrzeb szkoleniowych pod kątem określenia stanu kompetencji w zakresie elektryki budowlanej w formie pre-testu kompetencyjnego. Na podstawie wyników diagnozy sformowane zostaną grupy jednorodne pod kątem merytorycznym na trzech poziomach zaawansowania wraz z odpowiednią specjalizacją dla szkoleń A i B:
- Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną;
- Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
- Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
HARMONOGRAM SZKOLEŃ:


- Harmonogram szkoleń - pobierzKONTAKT:


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 50
45-124 Opole


Osoby do kontaktów:

W sprawie rekrutacji
opolskie@instytutdoradztwa.com
tel. 533 309 913

Kierownik Projektu
Janusz Majka
lodzkie@instytutdoradztwa.com
tel. 781 811 901