loga

 


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 

Projekt "Mazowiecka cyfrowa wieś ze standardem DIGCOMP" skierowany jest do 156 osób dorosłych powyżej 25. roku życia o niskich kwalifikacjach, w tym 30% w wieku 50 lat i więcej, mieszkających na obszarach wiejskich zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3.


W ramach projektu zrealizowanych zostanie 13 edycji szkoleń z 5 modułów ECDL:
- PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM
- PODSTAWY PRACY W SIECI
- PRZETWARZANIE TEKSTÓW
- ARKUSZE KALKULACYJNE
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM


Wszystkie szkolenia będę realizowane na poziomie podstawowym w wymiarze 80 godzin lekcyjnych na 1 uczestnika. Szkolenia będą realizowane głównie w ośrodkach szkoleniowych położonych na obszarach wiejskich Mazowsza, blisko miejsca zamieszkania uczestników szkoleń, w celu ułatwienia dostępności do udziału w kursach komputerowych dla osób, które mają ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji kluczowych.


Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu szkoleń UP przystąpią do pięciu egzaminów prowadzonych przez jednostkę akredytowaną ECDL. Założono, iż minimum 90% UP w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminów uzyska certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP wydawane przez PTI, które potwierdzą nabycie kwalifikacji związanych z podstawową obsługą komputera.GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:Projekt skierowany jest do 156 osób (82K/74M) powyżej 25 roku życia, uczących się, pracujących lub mieszkających na terenie woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (w przypadku innych podmiotów - posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie WM), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia umiejętności komputerowych.

KRYTERIA REKRUTACJI:
1. 100% K/M o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (maksymalnie ponadgimnazjalne);
2. 100% K/M mieszkających na obszarach wiejskich zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3 (tereny słabo zaludnione - 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie);

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z podziałem jednostek przestrzennych woj. mazowieckiego (dokument dostępny do pobrania). Osoby zamieszkujące miejscowości z przypisanym nr „3” w tabeli „DEGURBA” mogą ubiegać się o udział w projekcie.

3. Minimum 30% UP to K/M w wieku 50 lat i więcej;
4. 100% osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL oferowanym w tożsamym zakresie w ramach PO KL 2013-2015.

Dokumenty do pobrania:
- PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBAZASADY REKRUTACJI:


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa mazowieckiego w sposób ciągły (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie 3 punktów na podstawie kryteriów selekcji.

KRYTERIA SELEKCJI:
1. Bazowy poziom wiedzy: Każdy z potencjalnych UP będzie musiał potwierdzić elementarną znajomość obsługi komputera np. posługiwanie się myszką, włączanie komputera (weryfikacja: test umiejętności 0-5 pkt.);
2. Miejsce pracy: osoby pracujące na obszarach wiejskich w celu wykorzystania efektów projektu bezpośrednio na terytorium wsi - premia 5 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od pracodawcy);
3. Osoby z niepełnosprawnościami z uwagi na ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji cyfrowych - 3 pkt. (kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);HARMONOGRAM SZKOLEŃ:


- Harmonogram szkoleń - pobierzKONTAKT:


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Hallera 22
07-410 Ostrołęka


Dane kontaktowe:
mcw@instytutdoradztwa.com
tel. 660 512 579