loga

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 

Celem głównym projektu jest nabycie przez 108 UP (18K/90M) spośród 120 (24K/96M) słuchaczy placówki kształcenia ustawicznego Instytut Doradztwa Sp. z o.o. tj. osób dorosłych uczących/pracujących lub mieszkających na terenie woj. łódzkiego, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności elektryka budowlanego ze specjalnością montera sieci światłowodowych lub systemów fotowoltaicznych do 31.05.2017 r.


W ramach projektu realizowane będą dwa rodzaje kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj. Szkolenia A - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH (64 godziny lekcyjne) Szkolenia B - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (64 godziny lekcyjne)


Efekt realizacji projektu: 108 uczestników szkoleń nabędzie kwalifikacje zawodowe elektryków budowlanych dla grupy I potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi wydawanymi przez SEP.Dodatkowo 25% UP (6 K/24M), głównie w wieku 18-24 lat, po zakończeniu szkoleń skorzysta ze wsparcia w postaci pełnopłatnych staży zawodowych 3 lub 6-miesięcznych u pracodawców budowlanych, obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego. Szczegółowe informacje o kursach zawodowych i stażach zawodowych dostępne są w biurze projektu lub za pośrednictwem skrzynki mailowej lub telefonów (dane kontaktowe poniżej).GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego. W przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Wsparcie skierowane będzie do słuchaczy placówki kształcenia ustawicznego Instytut Doradztwa Sp. z o.o. Z uwagi na profil placówki wsparcie dedykowane 120 osobom dorosłym (24 K/96M), głównie w wieku 18-24 lat, zgłaszającym chęć podniesienia kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.
Uczestnicy projektu zobligowani są do spełnienia następujących kryteriów uczestnictwa:
a) kryterium płci – minimum 20% UP stanowić będą kobiety w celu zwiększenia ich zatrudnienia w branży budowlanej;
b) kryterium wykształcenia – wszyscy UP muszą mieć ukończoną 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum
c) kryterium wiedzy/statusu zawodowego (punktowane kryterium uczestnictwa brane pod uwagę na etapie weryfikacji kryteriów selekcji):
- kat. I - bazowy poziom wiedzy uprawniający do udziału w kursach (weryfikacja: test w zakresie montażu sieci światłowodowych lub montażu systemów fotowoltaiki – w zależności od rodzaju kursu)
- kat. II - elektrycy budowlani, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi chcą odnowić uprawnienia elektryczne i nabyć dodatkową specjalizację (weryfikacja: kopia świadectwa kwalifikacyjnego lub zaświadczenie od pracodawcy)ZASADY REKRUTACJI:


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa łódzkiego w sposób ciągły (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów uczestnictwa oraz punktowanych kryteriów selekcji określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu:
a) bazowy poziom wiedzy/status zawodowy: należy zdobyć minimum 5 pkt. Weryfikacja na podstawie testu wiedzy (0-10 pkt.) lub po przekazaniu kopii świadectwa E i D i zaświadczenia od pracodawcy (10 pkt.)
b) kobiety mieszkające na obszarach wiejskich: 3 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, zgodnie z klasyfikacją Degurba 3)


Dokumenty do pobrania:
- zestawienie - obszary wiejskie w woj. łódzkimHARMONOGRAM SZKOLEŃ:


- Harmonogram szkoleń - pobierzKONTAKT:


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 31
95-200 Pabianice


Osoba do kontaktów:
Małgorzata Meloch-Sobańska
lodzkie@instytutdoradztwa.com
tel. 691 748 752